mCL – media Control Language – Syntax

Posted 6 years ago by SuperAdmin

3. Синтаксис

Тъй като mCL е клон на Tcl (Tool Control Language), неговият синтаксис е подобен на Tcl, който се състои от променлива, команда, заместване и групиране.

Променливата е представена като низ от букви, цифри и ленти с подчертаване на буквите. Можете да използвате променлива без да декларирате нейния тип, да зададете стойност на променлива и да получите променлива стойност чрез заместване. Командата mCL има формата

command  argument1  argument2  …

когато командата е вградена или дефинирана процедура в mCL. Празното място разделя името на командата и нейните аргументи в ред. Новите линии и точка и запетая довършват команди. За да се оцени командата, mCL двигателят замества командните аргументи от ляво на дясно, което прави еднократна подмяна, след което изпълнява командата и връща стойност.

set app [application]
$app create

В този пример командата за задаване задава стойност, върната от приложението, в променливото приложение. Квадратните скоби […] позволяват заместване на командата, т.е. командата в скобите се оценява и нейната стойност е връщащата стойност на командата. Скобите може да бъдат вложени.

Името на командата може да бъде променлива, за да представлява предмет. app е променливо допълнение и $ app е неговата стойност. Доларният знак $ означава променливо заместване със стойността му. $ {variable} се използва за различаване на променлива от други специални знаци.

Подобно на езика C, обратната наклонена черта \ дава възможност за заместване на следващия знак. Например, \” и \$ забраняват специалното значение на тези символи в mCL. \n и \t се интерпретират като нов ред и таблица в поредица. Наклонената черта също така позволява редът да се продължи, когато даден ред е твърде дълъг, за да се напише.

Двойни кавички и къдравите скоби {} събират няколко елемента като един елемент. Двойните кавички дават възможност за вътрешно заместване, а къдравата скоба забранява вътрешното заместване. Важно е да имате балансирана двойка къдрави скоби.

Благодаря

Bookmark the permalink.